Members sippikulam

S.No.M.No.Details
1.L 959MR. T.A. JAYASTAN P. RAYAN
Plot No. 4, M.S.K. Nagar, Avai Street, Selaiyur, Chennai – 600 073.
2.
L 1551MR. J. AMUTHAM FERNANDO
No. 23, Katchalesswarar Garden Lane,
Muthialpet, Broadway,
Chennai – 600 001.
3.


L 1552MRS. J. PANIMALAR
No. 4, M.S.K. Nagar, Camp Road,
Selayur, Chennai – 600 073.
4.


L 1553 J. REFONAA RAYEN
No. 4, M.S.K. Nagar, Camp Road,
Selayur, Chennai – 600 073.
5.
L 1699MR. S. SHELTON DASAN FERNANDO
Flat 4, R.E. Apartment,
106, A.P. Road, Choolai,
Chennai – 600 112.
6.
L 1942
Mr. N. MAGESHTAN,
PLOT No. 1, SABARI BUILDING,
JHONSHIRANI STREET,
TELLAS VENUE, RAJAKILPAKKAM,
CHENNAI – 600 073
7.L 1943Mrs. INFENTA
PLOT No. 1, SABARI BUILDING,
JHONSHIRANI STREET,
TELLAS VENUE, RAJAKILPAKKAM,
CHENNAI – 600 073
8.

L 1944

Mr. J. AROKIYA AKILAN,
No.1, 2nd FLOOR,
APPAU LANE,
(NEAR ARATHUN ROAD),
ROYAPURAM,
CHENNAI – 600 013
9.
L 1945Mrs.A. MADONA VAZ,
No.1, 2nd FLOOR,
APPAU LANE,
(NEAR ARATHUN ROAD),
ROYAPURAM,
CHENNAI – 600 013

10.


L 1946

Mrs. A. JAYA RAKINI,
No.4, M.S.K. NAGAR,
CAMP ROAD, SEYLAIYUR,
CHENNAI – 600 073