Members Mookkaiyoor

S.No.M.No.DETAILS
1.L 1332Mr. ANOTO RUFUS FERNANDO
No. 4/138, Kamaraj Avenue,
Jaya Nagar, Sithalapakkam, Chennai – 600 126.
2.L 1781V. RAVIN FERNANDO
14/2, SITHI VINAYAKAR KOVIL STREET, KANNAMAPHET, T.NAGAR, CHENNAI – 600017.
3.L 1335 H.M.
Mr. D. JOHNSON
No. 2/4, MOOKAIYUR,
SOUTH MOOKAIYUR (P.O),
KADALADI (TK)
RAMNAD DIST- 603 120.